【Emily】阿狄爭輸福利委會副主席 未見失落 話建制畀佢入晒心儀嘅會
2022/1/22

【明報專訊】新思維社會福利界議員狄志遠(阿狄)早前表態,爭取擔任福利事務委員會副主席。佢噚日同Emily講,協調之後會由工聯會鄧家彪做副主席,估計因為對方議會經驗比較豐富。阿狄未見太失落,佢話建制派已經畀佢加入所有心儀嘅事務委員會,又話初步協調副主席一年後會換人,到時佢或可接任。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大