【Emily】嘆中大陌生 蔡子提前年底退休 民女被搬學生會解散最感傷
2022/1/17

【明報專訊】今年56歲嘅中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強(蔡子,圖),決定提早喺今年12月退休。蔡子同Emily講,過去一年香港密集地發生好多事,當中令佢最感傷嘅事件,包括民主女神像被搬離中大,以及中大學生會突然解散,蔡子在學時曾任中大學生會會長,因此令佢感受特別深刻。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大