【Emily】激親麥美娟 話唔使擺和頭酒 石禮謙:「政棍」無指明工聯
2021/6/17

【明報專訊】工聯會會長吳秋北早前撰文炮轟「地產霸權」,經民聯、地產及建造界議員石禮謙之前接受本報訪問批評工聯會挑動社會矛盾,更形容工聯會麥美娟(Alice)係「𡃁妹仔」、講地產商「囤地」係懵,仲喺講工聯會嘅背景下話立法會有「政棍」,引起政圈唔少討論。Emily噚日問石禮謙使唔使同Alice傾番、擺和頭酒,佢就話「講嘢唔使咁緊張」,亦唔使擺和頭酒,解釋「政棍」都無指明話工聯會。現年75歲嘅石禮謙又話,Alice真係細過佢好多,故形容對方係「𡃁妹仔」。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大