【Emily】鄧小平前翻譯鬧 Lau冠聰逃犯 羅冠聰斥喉舌:攻擊極幼稚
2021/4/19

【明報專訊】5名民主派人士因前年組織、參與「8.18維園流水式集會」入獄,最高判囚18個月。流亡英國嘅立法會前議員羅冠聰,噚日同曾任鄧小平翻譯嘅中國及全球化智庫副主任高志凱出席BBC節目,呢兩名耶魯大學校友喺節目上舌劍唇槍,高志凱話阿聰係「逃犯」,阿聰忍唔住話,嘉賓應有基本禮貌、控制自己,容許大家發表意見,又以「喉舌」形容高志凱。

BBC節目隔空交鋒

阿聰喺BBC節目《Newsnight》上多番強調8.18集會非常和平,批評判刑重。視像受訪嘅高志凱甫開腔就話「劉冠聰(Nathan Lau)」唔係民主派而係逃犯,又話要用對眼睇吓事件邊度和平,形容當時街頭到處可見暴力,包括攻入立法會、破壞社會秩序,若仍認為係和平示威就係失智。

高志凱:當時街頭到處可見暴力

認為8.18示威和平屬失智

阿聰就話高志凱「極之幼稚(extremely childish)」,嘗試攻擊佢係港區國安法下嘅「逃犯」,佢話國際社會都認為港區國安法損害人權法治,甚至港人言論集會自由、人身安全,所以佢先獲英國批出庇護,話高志凱係攻擊緊英國庇護制度。阿聰又話高志凱對8.18案件毫無認知,當日示威和平舉行係庭上承認事實。

阿聰建議英國停派法官來港

制裁有份破壞香港人權官員

被問到英國可以做咩,阿聰就話中國相當具「侵略性」,有高志凱呢啲喉舌嘗試輸出大外宣,混淆視聽,佢話民主國家應結盟,亦建議英國考慮停派法官來港、制裁有份破壞香港人權嘅官員。

十大熱門
一周十大