【Emily】掛「一世行衰運」 改成藝術裝置 區議員奇招對付橫額破壞王
2021/1/20

【明報專訊】區議員各出其謀應對街頭懸掛橫額被人破壞。大埔區議員關永業就喺爛橫額原處改掛「破壞橫額可憐蟲 一世行衰運」,睇吓破壞王怕唔怕邪!元朗區議員陳敬倫就索性整「裝置藝術」,用木板喺欄杆砌字宣揚理念,話可能「藍絲」未睇得明,所以木板暫無恙(謎底見圖)。如要讀取全文,請按此訂閱或
續訂明報電子報
服務。

現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大