【Emily】停課不停唱 中學用Zoom搞歌唱比賽
2020/4/13

【明報專訊】疫情期間唔少學校都用視像會議軟件Zoom上堂,何明華會督銀禧中學最近就用呢個軟件搞咗場校內歌唱比賽。統籌比賽嘅學生會主席楊澍鏗話 ,停課令唔少校內活動舉行唔到,為咗畀同學有機會參加一年一度嘅比賽,喺中學生活留低一啲回憶,就喺今個月3號搞咗一場Zoom歌唱比賽。財經專欄於2021年1月19日起供訂戶閱讀。
閣下可參加試閱計劃,可享受免費閱讀
至2021年3月8日。
或請按此登記或續訂明報電子報服務。

現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大