【Emily】官媒報有人911恐襲 警方:無情報
2019/9/12

【明報專訊】過去兩日親建制報章報道話有「暴徒」揚言噚日要發動恐襲,話「911必定有重大傷亡」,又話要襲擊黃大仙紀律部隊宿舍,英文官媒亦喺社交媒體報道,拎埋美國911世貿中心遭飛機撞擊嘅圖片。其實Telegram群組早已流傳過呢啲傳言,Emily本住求真精神,噚日再向警方求證真偽,有無跟進有關媒體嘅消息;警方無正面回應事件,但話無具體情報顯示香港可能成為恐襲目標,受恐襲威脅程度仍然維持中度水平。如要讀取全文,請按此登記或
續訂明報電子報
服務。

現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大