【Emily】區軒破例講聲成功爭取
2019/8/23

【明報專訊】建制派常以「成功爭取」口號展示地區政績,不時被民主派揶揄,但對於爭取多年嘅地區議題,民主派都要破例用呢句口號慶祝成功。民主派南區區議員區諾軒噚日喺fb話,鴨脷洲漁安苑巴士站多年嘅擁擠問題,喺佢同區議員羅健熙多年爭取下,隨住路政署噚日拆除工程水馬,巴士站行人路擴闊,迎來第一階段「成功爭取」。如要讀取全文,請按此登記或
續訂明報電子報
服務。

現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大